คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน        นโยบายที่ดีนำมาสู่การปฎิบัติที่ดี ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง บัมคิวจึงได้กำหนดนโยบายหลักขึ้น 3 นโยบาย ได้แก่
1. นโบายหลัก เพื่อใช้เป็น แนวทางการทำงานขององค์กร
2. นโยบายการโฆษณา เพื่อใช้ในการทำธุรกิจการโฆษณาของบัมคิว
3. นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบัมคิว ปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้มาติดต่อ
4. นโยบายด้านความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ของสมาชิกและผู้มาติดต่อ
5. นโยบายด้านการยุติข้อพิพาท เพื่อความพึงพอใจ ของสมาชิกและผู้มาติดต่อ
        การโฆษณาเป็นสิ่งจำเป็นในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการ ส่งผลให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจการค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย บัมคิวจึงเล็งเห็นความสำคัญในการโฆษณา ผนวกกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น จึงมองว่าอินเตอร์เน็ต เป็นสื่ออีกสื่อหนึ่งที่น่าสนใจ
        โดยการโฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต หรือ สื่อออนไลน์นั้น ต้องประกอบไปด้วย องค์ประกอบหลักๆหลายๆอย่างได้แก่ ผู้ชมเว็บไซต์, เว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชม, เว็บไซต์เจ้าของผลิตภัณฑ์ และ ระบบบริหารจัดการการโฆษณา ดังนั้น ในที่นี้ บัมคิวจึงขอเสนอตัว เป็นตัวกลาง ของระบบบริหารจัดการการโฆษณาในสื่อออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ให้กับระบบอินเตอร์เน็ตของประเทศไทย
        บัมคิวมีความมุ่งหวังความเป็นเลิศของระบบ, ได้รับความเชื่อถือสูงสุดจากทั้งผู้ลงโฆษณาและพันธมิตรทางธุรกิจ และพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของงานด้านโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ให้กับคนไทย ดังนั้น บัมคิวจึงเน้นงานด้านระบบให้มีประสิทธิภาพและงานด้านบริการต้องสร้างความประทับใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของ ผู้ลงโฆษณา และ พันธมิตรทางธุรกิจ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ บัมคิวหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ต้อนรับและรับใช้ท่านในฐานะสมาชิกของบัมคิว

วิศรุต บุญชัยพานิชวัฒนา
ผู้จัดการ