คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน        บัมคิวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความรู้สึก ความพอใจของสมาชิกและผลกระทบต่อสังคมโดยรวมต่อการดำเนินธุรกิจการโฆษณา กรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างบัมคิวและสมาชิก หรือ ระหว่างบัมคิวและบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดๆ บัมคิวจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการระงับข้อพิพาท เพื่อความยุติธรรม รวดเร็ว ทันเวลาและลดความจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการทางกฎหมาย ไว้ดังนี้
- ติดต่อร้องเรียนกับกับเจ้าหน้าที่ของบัมคิวที่สมาชิกเคยติดต่อด้วยเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหรือรับเรื่องเพื่อส่งต่อให้หัวหน้างานตามสายงาน
- ติดต่อร้องเรียนด้วยแบบฟอร์มออนไลน์ ติดต่อสอบถาม ซึ่งข้อความที่ติดต่อผ่านแบบฟอร์ม "หัวเรื่อง: ร้องเรียนหรือขอคำชี้แจง" จะถูกส่งให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงได้รับทราบโดยตรงโดยไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ โดยทุกเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาจะได้รับตรวจสอบและได้รับการตอบสนอง จากเจ้าหน้าที่คอยบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ได้รับผ่านแบบฟอร์มนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขข้อพิพาทให้กับผู้ร้องเรียนโดยเฉพาะ
- ติดต่อร้องเรียนผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยุติข้อพิพาทดังกล่าว เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น