คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน        บัมคิวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ บัมคิวจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ไว้ดังนี้
- มีการตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ ภายในสำนักงานของบัมคิว ให้มีประสิทธิภาพ และทำงานได้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
- มีการกำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์และข้อมูลของสมาชิก ให้กับแต่ละระดับของพนักงานของบัมคิวอย่างชัดเจน
- มีการสแกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลภายในสำนักงานอย่างสม่ำเสมอ
- สถานที่เก็บข้อมูลและสถานที่เก็บอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์อยู่ในระบบปิดทางกายภาพ ต้องยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
- มีการสำรองข้อมูลของสมาชิกและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- มีการใช้ระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย โดยใช้ IPTable ของระบบปฎิบัติการ และมีการติดตั้งตั้งค่าโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบเครือข่าย
- มีการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างการทำธุรกรรมโดยใช้ การเข้ารหัสแบบ 256 บิต ใช้การเชื่อมต่อ TLS 1.0 เทคโนโลยีการเข้ารหัส CAMELLIA 256 CBC ของ Go Daddy Secure Certification Authority ประเทศสหรัฐอเมริกา