คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน        โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงก่อนสมัครสมาชิก บัมคิวถือข้อตกลงฉบับนี้เป็นหลักปฏิบัติในการให้บริการ


คำว่า "บัมคิว" ในเอกสารนี้ หมายถึง ผู้แทน, ผู้จัดหา, ผู้บริหารจัดการ ระบบโฆษณา ในสื่อออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไปสู่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ดำเนินกิจการโดย บริษัท บัมคิว (ประเทศไทย) จำกัด คำว่า "สมาชิก" ในเอกสารนี้ หมาถึง ผู้ลงโฆษณา และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ ของบัมคิว

สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อปฏิบัติของ บัมคิว หากละเมิดหรือไม่ปฏิบัติหรือ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่ง บัมคิวขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาการยกเลิก การเป็นสมาชิกทันที แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผล, ไม่คืนค่าโฆษณา และ/หรือ ไม่จ่ายส่วนแบ่งรายได้ส่วนที่ยังไม่ได้จ่ายให้แก่สมาชิก ไม่ว่ากรณีใดๆ และ/หรือ ในกรณีมีผู้เสียหาย สมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในความเสียหายนั้นแต่เพียงผู้เดียว

1. ข้อมูลที่สมาชิกกรอกเพื่อสมัครใช้บริการตลอดจนข้อมูลที่ประกอบการใช้บริการ ต้องเป็นความจริง,ครบถ้วนและใหม่ล่าสุด เพื่อประโยชน์ของตัวสมาชิกเอง เช่น ในกรณีที่สมาชิกลืมรหัสผ่าน
2. เพื่อความปลอดภัย สมาชิกต้องรักษาอีเมล์(Email) และรหัสผ่าน(Password) ให้ดี โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ กรณีที่สมาชิกลืมรหัสผ่าน บัมคิวจะแจ้งรหัสผ่านให้สมาชิก ทางอีเมล์ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
3. การลงโฆษณาในระบบของบัมคิว ใช้การชำระเงินแบบ ชำระเงินล่วงหน้า (Pre-Paid) เมื่อสมาชิกชำระค่าโฆษณาแล้ว บัมคิวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ
4. การชำระเงิน และ/หรือ การรับเงิน ให้/จาก บัมคิว ผ่าน สถาบัญการเงิน สมาชิกต้องเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่สถาบัญการเงินเรียกเก็บจากสมาชิก หรือ บัมคิว
5. ในการชำระเงินแต่ละครั้ง มีระยะเวลาการใช้งานตามเงื่อนไขในการชำระเงินกำหนด หากหมดระยะเวลาการใช้งานแล้ว ยอดเงินของสมาชิกยังเหลืออยู่ ระบบจะยกยอดเงินที่เหลือ ไปรวมกับยอดเงินที่สมาชิกชำระในครั้งถัดไป
6. สมาชิกต้องปฏิบัติตาม นโยบายการโฆษณา และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ที่บัมคิวกำหนด ประกอบกับข้อตกลงฉบับนี้ด้วย
7. สมาชิกต้องไม่โฆษณาข้อความ ถ้อยคำหยาบคาย, กล่าวหาผู้อื่น, ดูหมิ่นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์, ที่อยู่เว็บไซต์เว็บเพจ(URL) ที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์, ไม่เป็นความจริง, ยั่วยุให้เกิดความแตกแยก, พนันขันต่อ, ผิดศีลธรรม, วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และ/หรือ ข้อความอันเข้าข่ายที่เป็นการรบกวนผู้อื่น และ/หรือ สมาชิกด้วยกันเอง ตลอดจนการกระทำใดๆ อันเป็นการกระทำผิดกฏหมาย ของประเทศไทย หากมีผู้เสียหาย สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ กับความผิดนั้นแต่เพียงผู้เดียว
8. สมาชิกมีความเป็นส่วนตัว บัมคิวไม่มีสิทธิ์นำข้อมูลของสมาชิก ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ
9. ลิขสิทธิ์ของข้อความ,ภาพ,เสียงและมัลติมีเดียใดๆที่บัมคิวเป็นผู้จัดทำให้สมาชิก เพื่อการโฆษณาผ่านระบบของบัมคิวเป็นลิขสิทธิ์ของบัมคิว สมาชิกไม่สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใด โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากบัมคิวเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นแต่สมาชิกเป็นผู้จัดทำข้อความ,ภาพ,เสียงและมัลติมีเดียเหล่านั้นเอง
10. บัมคิวขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง, ค่าโฆษณาและอัตราค่าบริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า